Competència 2
Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu


La segona competència pretén garantir que l'usuari tingui els coneixements bàsics de les funcions d'un equip informàtic i del seu sistema operatiu aplicant els fonaments de la tecnologia digital.

L'usuari ha de ser capaç d'identificar les eines basades en TIC que són presents a la nostra vida quotidiana (mòbils, caixers automàtics, ordinadors...) d'identificar els elements que formen un ordinador i dels principals perifèrics. Ha d'entendre les diferències entre maquinari i programari així com els diferents tipus de llicències. Ha de ser capaç d'explicar el concepte de xarxa i veure'n les seves possibilitats a l'hora de compartir recursos. També ha de saber utilitzar els princpals dispositius d'emmagatzematge d'informació (CDs, DVDs, Llapis USB...) Ha d'entendre les diferències entre programari lliure i programari propietari així com el concepte i els perills del programari maliciós i/o espia. L'usuari ha de ser capaç d'utilitzar les aplicacions bàsiques d'un sistema operatiu i entendre'n les seves funcions així com ha de poder realitzar configuracions bàsiques a l'ordinador (canviar l'hora, personalitzar l'escriptori...)

L'usuari ha de ser capaç d'utilitzar els components d'un sistema informàtic i les modalitats del treball en xarxa. També ha de ser capaç d'utiitzar un dispositiu portàtil (MP3, llapis USB...)

Darrera modificació: dilluns, 18 d’octubre 2010, 12:44