Sobre els CMS, tipus i característiques

CMS, en anglès Content Management System, són uns programes que s'instal·len en servidors web i que serveixen per a gestionar pàgines web. Els Sistemes de Gestió de Continguts funcionen via web fent que, un cop instal·lats, els seu funcionament queda desvinculat de qualsevol programari concret així com de qualsevol sistema operatiu. En la majoria de casos amb un navegador d'Internet en tindrem prou per a poder-lo gestionar.

El principal objectiu dels Sistemes de Gestió de Contingut és el de desvincular el disseny del web del seu contingut permetent realitzar redissenys sencers del web sense haver de tornar a escriure tot el contingut.
En el següent gràfic podrem veure com es serveix una pàgina web feta en HTML.


Procés per a servir una pàgina web


Cada cop que un navegador sol·licita a un servidor una pàgina web en HTML, el servidor va a cercar-ne a la carpeta pertinent el document que hem sol·licitat (ja sigui l'index.html, el contacte.html...) Un cop l'ha trobat, el servidor ens mostra la pàgina HTML que ha trobat interpretant-la tal i com ha estat escrita.

En llenguatge HTML el disseny i el contingut estan barrejats en el mateix document. És a dir que si es vol canviar el disseny o si es vol actualitzar el contingut de web s'ha de modificar directament sobre el document HTML. El llenguatge HTML és el llenguatge base d'Internet, el primer que va sorgir i que determinava com es visualitzaven les pàgines web. Amb el pas del temps i veient les limitacions que imposava HTML davant la popularització d'Internet, la creixent demanda de continguts interactius, fitxers multimèdia... es van anar desenvolupant diferents tipus de llenguatges de programació que el complementen, de manera que progressivament ha estat més i més senzill poder crear i gestionar pàgines web. Els llenguatges PHP, CSS, SQL entre altres han suposat un gran salt qualitatiu a l'hora de desenvolupar pàgines web fent-les més dinàmiques, accessibles i fàcils de gestionar.

La principal característica dels gestors de continguts i d'aquí en rau el seu èxit és la capacitat que tenen per separar el contingut del disseny de manera que sigui molt fàcil realitzar modificacions (canvi de disseny, d'organització...) al web sense haver de tornar a escriure'n tots els continguts que ja s'hi troben publicats. A més a més permeten separar dues tasques molt diferents a l'hora de realitzar un web, la programació i el manteniment.

Joomla! va ser un dels primers gestors de continguts que va utilitzar aquesta tecnologia per tal de poder gestionar un web de manera eficient, pràctica i còmoda aprofitant aquesta tecnologia per tal de permetre que usuaris que no necessàriament tinguin coneixements de programació web puguin realitzar-ne la gestió i el manteniment.

Aquest és l'esquema segons el qual es serveix una pàgina web amb Joomla!

Procés per servir un web amb Joomla!

Joomla! utilitza la tecnologia PHP per tal de gestonar el sistema de la manera més eficient possible. Gràcies a aquest llenguatge veurem totes les possibilitats que ens ofereix Joomla! Els Sistemes de Gestió de Continguts emmagatzemen tota la informació en bases de dades. En el cas de Joomla ho fa en bases de dades SQL i empra el programari MySQL. El programari MySQL està especialitzat en la gestió de bases de dades de manera que per tal de poder treballar correctament, els gestors de continguts necessiten un intèrpret de PHP i un programa de bases de dades (en aquest cas MySQL). És important saber que a la base de dades no només s'emmagatzema la informació que es visualitzarà al web si no també tota aquella informació que ha de ser desada per a ser utilitzada freqüentment com usuaris i contrasenyes, preferències i alguns paràmetres de configuració.

En l'esquema podem veure com es serveix una pàgina web de Joomla! Un cop el navegador ha fet la sol·licitut, el servidor la demana a Joomla qui va a cercar el contingut a la base de dades i després passa per una plantilla per tal que aquest contingut prengui la forma que li hem especificat, un cop ha pres la forma, PHP transforma el resultat en una pàgina HTML que és la que el servidor entrega al navegador per tal que en visualitzem el contingut. Malgrat haver de fer molts passos, aquest procés es realitza en fraccions de segon (si la connexió a Internet és correcta) fent que nosaltres ni tan sols ens adonem de tots els passos que ha realitzat la informació que hem sol·licitat abans de mostrar-se al nostre navegador.

Joomla és un dels gestors de continguts més veterans del mercat i el fet que sigui de codi lliure l'ha popularitzat fent que sigui un dels més utilitzats a Internet. Tot i això
hem de saber que hi ha altres gestors de continguts, tant lliures com privatius, alguns similars a Joomla, per a realitzar web de manera genèrica i altres més especialitzats en la realització d'altres tipus de continguts com blocs, viquis, fòrums, gestors fotogràfics... En la definició de Sistema de Gestor de Continguts de la viquipèdia podreu trobar una llista amb diferents gestors de continguts.
Darrera modificació: dimarts, 11 de setembre 2012, 10:51